sağlık a.ş. logo

Copyright ©2016 Sağlık A.Ş

SAĞLIK A.Ş. 2. EL ARAÇ SATIŞI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK İSTANBUL SAĞLIK YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ SOSYAL HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş.

 

SAĞLIK A.Ş. 2. EL ARAÇ SATIŞI İHALE İLANI

 

İhale Konusu: İstanbul Sağlık A.Ş.’ye ait alan 369 (Üç Yüz Altmış Dokuz) adet muhtelif marka ve modelde kullanılmış araçların satışı işidir.

 

KISIM NO

ARAÇ TİPİ

BİRİM

MİKTAR

MUHAMMEN BEDEL KDV DAHİL TOPLAM TUTAR

1. KISIM

ÇİFT KABİN KAMYONET (4X2)

ADET

145

5.973.425,00 TL

2. KISIM

ÇİFT KABİN KAMYONET (4X4)

ADET

19

996.550,00 TL

3. KISIM

ÇİFT KABİN KAMYONET

ADET

16

930.750,00 TL

4. KISIM

BİNEK ARAÇ (Manuel)

ADET

153

8.151.800,00 TL

5. KISIM

BİNEK ARAÇ (Otomatik)

ADET

16

977.675,00 TL

6. KISIM

HAFİF TİCARİ ARAÇ

ADET

18

838.175,00 TL

7. KISIM

MİNİBÜS

ADET

2

128.625,00 TL

GENEL TOPLAM

369

17.997.000,00 TL

Telefon ve Faks Numarası: 212 369 43 43  -  212 369 43 03

İhalenin Yapılacağı Adres: Piripaşa mah. Hasköy cad. No:48 Beyoğlu/İstanbul.

İhale Tarihi ve Saati: 27/02/2018 - 10:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri: İdarenin adresinde bulunan Genel Müdürlük binasında yer alan İhale Salonu

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: İhale dokümanı Genel Müdürlük binasında yer alan Satınalma ve İhaleler Müdürlüğü’ne bağlı İhaleler Şefliği’nde görülebilir, ücretsiz olarak temin edilebilir. 

Araçların Görülmesi: Kayabaşı 17. Bölge 1739. Sok. Başakşehir/İSTANBUL adresinde görülebilir.

Tekliflerin Sunulacağı Yer: Genel Müdürlük Binasında bulunan Muhaberat Şefliği’ne teslim edilecektir.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 27/02/2018 - 10:00

İhale Genel Bilgileri: İhale, “kapalı zarfla teklif alma ve en yüksek teklifleri veren 3 istekli ile açık arttırma usulü” ile yapılacaktır. Açık arttırma her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır.

İhale Kapsamı: İdaremiz işbu araç satışı işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

Gerçek Kişi İstekliler;

Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve noterden imza beyannamesini,

İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise, İSTEKLİ adına katılan kişi için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname aslını ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesini,

İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği şekilde sunulacak olan geçici teminata ilişkin banka mektubu, dekont veya makbuzu,

İdari Şartname EK’inde yer alan örneğe uygun teklif mektubunu,

Tüzel Kişi İstekliler ise;

Ticaret Odasından alınacak şirket faaliyet belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli sureti ile Ticaret Sicil Gazetesini,

İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise, İSTEKLİ adına katılan kişi için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesini,

İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği şekilde sunulacak olan geçici teminata ilişkin banka mektubu, dekont veya makbuzu,

İdari Şartname EK’inde yer alan örneğe uygun teklif mektubunu sunmaları gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bilgi ve Sosyal Sorumluluk
 

Haberdar et